English نقشه سایت
دوشنبه 23 تير 1399
logo
text
salamat
تاریخ : يکشنبه 31 فروردين 1399
کد 107

حمایت همگانی از مدافعان سلامت

هفته سلامت از یکم تا هفتم اردیبهشت ماه سال 1399
یکی از مهم‌ترین حوزه‌های توسعه پایدار سلامتی در جوامع بشری، نظام سلامتی است که ارتباط مستقیمی با سلامت افراد داشته و وظیفه خطیر و اعاده سلامتی به جامعه انسانی را به عهده دارد. در سازمان‌های رقابتی امروزه تنها سازمان‌هایی قادر به ادامه حیات هستند که کارایی خود را ارتقا دهند. لذا لازم است نظامهای سلامت به عنوان یک سازمان وضعیت سلامت روان و کیفیت زندگی کارکنان را به منظور ارتقای کارایی خود مورد توجه فرار دهد. تحقیقات زیادی نشان‌دهنده وجود تنش شغلی و تحلیل جسمی و روانی زیاد در کادر بهداشتی درمانی می‌باشد که باعث نارضایتی و افت کیفیت زندگی آنان می‌گردد. چراکه ماهیت حرفه بهداشتی درمانی با تنش همراه است و تنش بر کیفیت زندگی و سلامت این کارکنان تأثیر می‌گذارد  فشار کاری. درگیری هیجانی و ارتباط نزدیک با بیماران را از عوامل تنش‌زای این حرفه میباشند. شرايط و ساختار سازماني كه در آن مراقبت ارائه مي شود اثرات مهمي را بر عملكرد باليني ارائه كنندگان مراقبت دارد. در سالهاي گذشته محدوديت منابع باعث شده تا مديران و سياست گذاران بخش سلامت تحت عناويني همچون ارتقاي بهره وري، با محدود كردن هزينه ها بكوشند تا راهبرد "كار بيشتر با هزينه و نيروي انساني كمتر" را سرلوحه سياست هاي خود قرار دهند. اين امر كيفيت كلي مراقبت را تحت تاثير قرار داده و در پي آن ارائه دهندگان مراقبت و به ويژه پرستاران مورد انتقاد قرار گرفته اند. از مدافعان سلامت انتظار ميرود كه با وجود همه اين محدوديتها، با حمايت از مددجويان خود، مراقبت با كيفيتي ارائه كنند. مطالعات نشان داده اند كه وجود يك محيط كاري مثبت  کادربهداشتی درمانی را قادر به اجراي مراقبت حرفه اي كرده و توان تصميم گيري آنها را مي افزايد. ويژگيهاي مديريتي بيمارستان، ويژگيهاي و نيز ميزان حمايتي كه کادر بهداشتی درمانی براي ارائه مراقبت دريافت ميكنند، بر نحوه عملكرد آنها تاثير دارد.
تشريك مساعي در روابط كاري، با ميزان فشار وارده برارایه دهندگان خدمت ارتباط دارد. توسعه جو حمايتي و ايجاد فضاي احترام، اعتماد و ارتباطات باز در محيط كاري را در كاهش فشار رواني وارده موثرمیباشد رابطه حاكي از اعتماد، حمايت و ارائه اطلاعات در احساس توانمندي کادر بهداشتی درمانی نقش اساسي  دارد. اگر محيط كاري حمايت كننده و مشوق باشد، ابداع و خلاقيت افزايش مييابد و باعث توسعه تعهد فردي آنها نسبت به سازمان و افزايش انگيزه ميشود. مطالعات ديگر نيز نشان داده اند كه برخي ويژگيهاي بيمارستان باعث ايجاد يك محيط كاري مثبت شده و نه تنها رضايت شغلي را بالا ميبرد، بلكه از تلاش آنها براي ارائه مراقبت با كيفيت از بيماران حمايت ميكند. با وجودي كه اهميت حمايت از پرسنل  براي ارائه مراقبت باكيفيت در مطالعات مختلف مورد تاكيد قرار گرفته است، با نگاهي اجمالي به مطالعاتي كه ويژگيهاي سازماني موثر بر عملكرد را بررسي كرده اند، برخورداري از استقلال، كنترل بر اعمال باليني و توان استقرار و حفظ مشاركت جمعي بين پرستار-بيمار و پرستار- پزشك را نشانه وجود فضاي حمايتي دانسته اند.  رفتار و نگرشهاي كاري كاركنان را به ميزان دسترسي آنها به منابع حمايتي مربوط دانسته و اين منابع را شامل دسترسي كاركنان به اطلاعات، منابع و فرصتها دانسته اند. بررسي عوامل موثر بر توانمندي حرفهاي پرستاران، دانش و مهارت، خودباوري، اختيار، حمايت و انسجام را از مهمترين این  عوامل میباشند. حمايت مديران از پرسنل پرستاري نقش اساسي در بهره وري آنها دارد. با وجود استفاده گسترده از مفهوم حمايت، كمتر مطالعه اي به بررسي عميق مفهوم حمايت پرداخته و معناي اين مفهوم همچنان مبهم است. در معدود مطالعات انجام شده در اين زمينه به تجزيه و تحليل مفهوم حمايت از خانواده پرداخته و آن را به عنوان "تدارك منابعي مانند اطلاعات قابل درك، آموزش، كمكهاي اقتصادي، كالاها و خدمات لازم براي مراقبت" تعريف كرده اند. با وجود اين، بررسي معنا و مفهوم حمايت از کادر بهداشتی درمانی همچنان مغفول مانده و در حالي كه ارتباط حمايت با اثربخشي و بهره وري مشخص شده است، معناي حمايت از پرستار همچنان مبهم مانده است. به اعتقاد صاحب نظران، براي شناخت و رفع مشكلات موجود در ارائه مراقبت بايد ادراكات ارایه کنندگان خدمت از محيط كارشان مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين روشن شدن مفهوم حمايت و تشخيص ويژگيهاي سازماني كه از نظر انها حمايت كننده آنها براي ارائه مراقبت با كيفيت است اهميت زيادي دارد. بر اساس مطالعات، مفهوم حمايت از پرستار به ندرت در ايران و جهان مورد بررسي گرفته است. از سوي ديگر نتايج اندك مطالعات خارجي نيز كه به صورت غير مستقيم اين مفهوم را مورد اشاره قرار داده اند به دليل تفاوت شرايط ساختاري، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ممكن است قابل تعميم به پرستاران ما نباشد.
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 31 فروردين 1399
  • ساعت 17
  • توسط خانم درخشان
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه 31 فروردين 1399
  • ساعت 17
  • توسط خانم درخشان