English نقشه سایت
سه شنبه 6 خرداد 1399
logo
text
salamat

 

گزارشات کارشناسی

گزارش های کارشناسی

عنوان
تدوین / تدوین کنندگان
ناظر / ناظرین
گروه
از
تا
واژگان کلیدی
شماره گزارش عنوان فصل و سال
018-1 - 99 روشهای تأمین مالی در اپیدمی‌ها و پاندمی‌ها؛ با تمرکز بر کووید-19 بهار 1399
017-01 - 98 پاندمی ویروس کرونا/کووید-19؛ تعریف، شرایط اعلام، اقدامات و الزامات جهانی و منطقه ای زمستان 1398
002-03 - 98 اعلامیه آستانه-کنفرانس جهانی مراقبتهای اولیه سلامت؛ آلما آتا تا پوشش همگانی سلامت (UHC) و اهداف توسعه پایدار (SDGs) زمستان 1398
001-03- 98 نقش طراحی نهادی و اقدام سازمانی در عملکرد تأمین مالی سلامت و پوشش همگانی زمستان 1398
016-01 - 98 جمع آوری درآمدها و مکانیسم های آن؛ مروری بر نظام های تأمین مالی سلامت مبتنی بر بیمه سلامت زمستان 1398
015-01 - 98 برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع شهری در استان‌های فارس و مازندران از منظر بیمه سلامت ایران؛ سال 1397 زمستان 1398
001-02- 98 بررسی نگرش پزشکان طرف قرارداد بیمه سلامت استان آذربایجان غربی نسبت به هزینه-آگاهی خدمات تجویزی پاییز 1398
014-01 - 98 نگاهی به نظامهای پرداخت در سطح کلان؛ با تأکید بر بودجه گلوبال پاییز 1398
013-01 - 98 زمان و لیست انتظار در ارائه خدمات سلامت؛ مروری بر چند کشور منتخب پاییز 1398
007-01 - 98 مروری بر شاخص های منابع انسانی و تجهیزات پزشکی پاییز 1398