English نقشه سایت
سه شنبه 6 مهر 1400
logo
text
salamat

دستورالعمل پژوهشی

 
 
دستورالعمل پژوهشی
 
 

هدف
این دستورالعمل درراستای اجرای مأموریت مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت بر اساس اساسنامه مصوب، تلاش جهت برون رفت از مشکلات وحل مسائل و معضلات پیش روی نظام بیمه سلامت ، بهره مندی حداکثری از ظرفیت های علمی و پژوهشی حوزه بیمه سلامت و پاسخگویی مناسب به مدیران و سیاستگذاران نظام بیمه سلامت تنظیم شده است.
تعاریف  
الف- مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت: مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت به موجب مجوز شماره 4404/500/د مورخ 1396/10/16 تأسیس شده است که از این پس در این دستورالعمل به اختصار " مرکز " نامیده می شود.
ب- شورای پژوهشی: همان شورایعالی مرکز می باشد که بر اساس ماده 7 اساسنامه مرکز، تشکیل شده است و تهیه و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و تصویب طرح ها و اولویت های تحقیقاتی را در حوزه بیمه سلامت برعهده دارد و از این پس در این دستورالعمل به اختصار" شورا " نامیده می شود .
ماده 1- ضوابط تشكيل شورا
1-1-جلسات شورا باحضورحداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضای شورا،رسميت مي يابد وتصميمات با اكثريت آرا اتخاذ مي شود.
1-2- رییس مرکز، به موجب حکم رییس شورا به عنوان نایب رییس منصوب خواهدشد تا در غیاب وی عهده دار انجام وظایف محوله باشد.
1-3- شورا  مي تواند جهت مشاوره علمی، در جلسات خود از صاحبنظران بدون داشتن حق رأي، دعوت به عمل آورد.
1-4- مصوبات شورا، طی صورتجلسه ای با امضای حاضرین در جلسه و ممهور به مهر شورا، قابلیت اجرایی دارد.
از سوی رییس شورا، یک نفر به عنوان دبیر  بدون حق رأی انتخاب می شود.
ماده 2-  وظایف دبیر شورا
2-1- تنظيم برنامه جلسات با نظر رییس شورا
2-2- هماهنگي براي برگزاري جلسات و ارسال دعوتنامه برای اعضا
2-3- شركت در جلسات، تهيه صورتجلسه ها و پیگیری اجرای مصوبات جلسات
2-4- پيگيري اموري كه به صلاحديد شورا به وي واگذار مي شود.
2-5- تدوین و ارایه گزارش های مرتبط
ماده 3- تصویب و فراخوان اولویت های تحقیقاتی
3-1- تدوین اولویت های تحقیقاتی در مرکز
3-2- تدوین RFP در مرکز
3-3- تصویب اولویت های تحقیقاتی در شورا
3-4- فراخوان اولویت های تحقیقاتی مصوب شورا
ماده 4 - مراحل  اجرای طرح تحقیقاتی
4-1- دریافت فرم تکمیل شده "پیشنهاد طرح تحقیقاتی"
4-2- بررسی فرم تکمیل شده"پیشنهاد طرح تحقیقاتی"
4-3- تصویب پیشنهاد طرح تحقیقاتی در شورا
4-4- تعیین ناظر/ ناظرین طرح تحقیقاتی مصوب
4-5-  انعقاد قرارداد
ماده 5- ناظر علمی
1-5- ناظر علمی از بین پژوهشگران ، صاحبنظران داخل یا خارج از مرکز و با حکم رییس مرکز ، تعیین و به امر نظارت می پردازد .
2-5- ناظر علمی نمی تواند جزء همکاران تحقیق مورد نظارت باشد.
5-3- علاوه بر ناظر علمی ، مرکز ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻫﻤﮑﺎران طرح تحقیقاتی نباشند، ﺟﻬﺖ اظهار نظر ﮔﺰارش هاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و روﻧﺪ اﺟﺮاي تحقیق، ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ و مشورت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
4-5- درصورتیکه ناظر علمی به هر دلیل نتواند به وظایف و تعهدات خود عمل نماید، مرکز می تواند نسبت به تعیین ناظر علمی دیگر، اقدام نماید.
5-5- ناظر علمی باید از نظر درجه تحصیلی بالاتر از مجری تحقیق باشد و در صورت هم درجه بودن، فعالیت ها و سوابق تحقیقاتی وی مدنظر قرار می گیرد.
6-5- ناظر علمی هیچگونه حقوق معنوی اعم از حق انتشار یا عرضه به نام خود یا به صورت ناشناس و یا با نام مستعار و حق حفظ تمامیت تحقیق، تغییر یا تحریف و... از طرح تحقیقاتی را ندارد.
7-5- ناظر علمی در صورت انصراف از ادامه نظارت، موظف است کلیه مستندات و گزارشات مربوطه را به مرکز ارایه و تا تعیین جایگزین، به وظایف و تعهدات خود عمل نماید.
ماده 6-کاربست نتایج
کاربست نتایج تحقیق در راستای اهداف نظام بیمه سلامت منوط به  تأیید کتبی مرکز، به روش های زیر انجام می گیرد:
1-6- چاپ حداقل یک مقاله منتج از نتایج طرح تحقیقاتی با درج وابستگی سازمانی اول
6-1-1-وابستگی سازمانی مرکز به فارسی:
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران، ایران
6-1-2-وابستگی سازمانی مرکز به انگلیسی:
National Center for Health Insurance Research, Tehran, Iran
تبصره- اجرای بند1-6 برای کلیه طرح های تحقیقاتی الزامی است.
2-6 - نشرگزاره برگ، پوستر، پمفلت ، بروشور،گزارش
3-6- تألیف و نشرکتاب
4- 6- اعلام نتایج تحقیق به ذینفعان
5- 6- ارایه نتایج در کنفرانس/ همایش/ نشست و میزگردهای علمی،آموزشی
6- 6- ارایه نتایج در رسانه های جمعی
7- 6- ارایه سخنرانی
8- 6- ارایه گزارش برای گروه‌های هدف مانند شورای عالی بیمه، وزارتخانه و معاونت های آن و...
9- 6- درج در راهنمای بيماران
10- 6- درج در راهنمای بالينی/ سلامت
11- 6- درج در خلاصه سياستی (Policy Brief)
ماده 7- حق التحقیق محقق و حق الزحمه ناظر  علمی
7-1- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق و نظایر آن، حداکثر معادل حق الزحمه های عناوین مشابه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران می باشد .
2-7- تعیین میزان پرداخت حق الزحمه ناظر علمی و نظایر آن، حداکثر معادل حق الزحمه های عناوین مشابه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران می باشد .
مواردی که در این دستورالعمل مدنظر قرار نگرفته و یا به حسب موقعیت، از موارد استثنایی محسوب می گردد با نظر شورا تصمیم گیری خواهد شد.
این دستورالعمل در 7 ماده و 1 تبصره در جلسه هیأت امنا مورخ 1397/12/14 تصویب شد.