English نقشه سایت
سه شنبه 6 مهر 1400
logo
text
salamat

دستورالعمل حمایت مالی از مقاله علمی- پژوهشی

 
      
دستورالعمل
حمایت مالی از مقاله علمی- پژوهشی
بسمه تعالی
 
 
  هدف
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر تولید و توسعه دانش، ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ کیفی و کمی ﭘﮋوﻫﺶها و ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗرغیب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان حوزه بیمه سلامت از چاپ و انتشار مقالات علمی- پژوهشی در نشریات معتبر، در زمینه تأمین مالی و بیمه سلامت در پایگاه­‌های نمایه شده در ISI، Pub Med وScopus  به شرط درج وابستگی اول سازمانی مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، مطابق ضوابط و مقررات حمایت مالی می شود.
تعاریف
الف- مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت: مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت به موجب مجوز شماره 4404/500/د مورخ 1396/10/16 تأسیس شده است که از این پس در این دستورالعمل به اختصار "مرکز" نامیده می شود.
ب- شورایعالی مرکز: شورایعالی مرکز بر اساس ماده 7 اساسنامه مرکز، تشکیل شده است که تهیه و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و تصویب طرح ها و اولویت های تحقیقاتی را در حوزه بیمه سلامت برعهده دارد و از این پس در این دستورالعمل به اختصار "شورا" نامیده می شود.
ماده 1- ضوابط برخورداری مقاله از حمایت مالی
1-1- ارایه تقاضای برخورداری مقاله از حمایت مالی
1-2- کاربردی بودن  محتوای مقاله در نظام بیمه سلامت
1-3- موضوع مقاله از اولویت های تعیین شده مرکز باشد.
1-4-چاپ مقاله در نشریات معتبر نمایه شده در یکی از پایگاه­‌های ISI، Pub Med وScopus  
1-5-درج وابستگی اول  سازمانی مرکز
1-5-1-وابستگی اول سازمانی مرکز به فارسی:
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران، ایران
1-5-2-وابستگی اول سازمانی مرکز به انگلیسی:
National Center for Health Insurance Research, Tehran, Iran
ماده 2 - مراحل بررسی مقاله جهت حمایت مالی
1- 2- تقاضای برخورداری مقاله از حمایت مالی
2- 2- بررسی تقاضای برخورداری مقاله از حمایت مالی
3- 2- تصویب حمایت مالی از مقاله در مرکز
4-2- انجام حمایت مالی از مقاله در چهارچوب ضوابط و مقررات
2-5- میزان حمایت مالی از مقاله، حداکثر معادل حق الزحمه های عناوین مشابه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران می باشد و با تأیید رییس مرکزقابل پرداخت است.
تبصره1– هر مقاله تنها یک بار از حمایت مالی برخوردار می شود و صرفاً به یک نویسنده تعلق خواهد گرفت.
تبصره2– مسئولیت دریافت مبلغ حمایت مالی، در وهله اول بر عهده نویسنده مسئول مقاله است. نویسنده مسئول موظف است مبلغ حمایت مالی را به شکل مناسب بین سایر نویسندگان مقاله تقسیم نماید.
تبصره3– در صورتی که فرد دیگری از نویسندگان، به غیر از نویسنده مسئول بخواهد مبلغ حمایت مالی مقاله را دریافت نماید، باید نامه ای رسمی، امضاء و(در صورت وجود) مهرشده از طرف نویسنده مسئول داشته باشد که در آن این اختیار به وی تفویض شده باشد.
مواردی که در این دستورالعمل مدنظر قرار نگرفته و یا به حسب موقعیت، از موارد استثنایی محسوب می گردد با نظر شورا تصمیم گیری خواهد شد.
این دستورالعمل در 2 ماده و 3 تبصره در جلسه هیأت امنا مورخ 1397/12/14 تصویب شد.